Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Makaleler


Ahıskalı Ali Haydar Efendi’den Şiir – HU

<!--:tr-->Ahıskalı Ali Haydar Efendi’den Şiir – HU<!--:-->

Fatih dersiamlarından ve Tarik-ı Halid-i Nakşibendi meşayih-i kiramdan Mustafa İsmet Efendi Dergah-ı Şerifi postnişini merhum ve mağfur Ahıskalı Şeyh Ali Haydar Efendi (k.s) Hazretleri’nin Silsile-i Aliyelerini havi manzume-i mergubeleridir.

 

 

اعوذ بالله من اشيطان ارجيم

باسم الله الرحمن ارحيم

 

Hamdü lillah bize Allah verdi Allah derdini
Ruzi kıldı bize Allah Allah Allah virdini

Verdi tevhidini Allah lailahe illallah
Hedy kıldı bize Hazreti Muhammed Rasulullah

Hamdü lillah bize Allah verdi Sıddik nisbeti
Müjde olsun kim ki buldu işbu mensubiyeti

Nisbet-i Sıddik’la mümtaz eyledi Allah bizi
Gönderip bir pir-i mügan etti o agah bizi

Aldı biemri’llah bizi Tarik-ı Halid’e o pir
Koydu biizni’llah bizi tarik-ı vuslata o pir

Rehber oldu Hak yolunda bize ol
Açtı Allah kendisine fazlı ile bize yol

Hemdem etti dostlarıyla ol ulu Allah bizi
Nisbet ü feyz ile mestan eyledi Allah bizi

Mahrem etti ehl-i derdin sohbetine bizi ol
Silsile-i Azizan’a bizi de kıldı kabul

Vasfedeyim nur-i aynım silsilemiz erleri
Her birinin yedi sahih tahte’l kubab yerleri,

Arzedeyim size bir bir nice geldi bize yed
Vasl-ı yare erer elbet kim verirse bize yed

Aradım bir çok zamanlar görmedim bir mürşidi
Çünki bende kalmamıştı görecek göz mürşidi

Merhametle tuttu elim Hazreti Bezzaz Ali
Yok idi asrında anın misli irşad bülbülü

Nikabın kaldırıp yüzden bezirgan tuttu elim
Dedi senin aradığın işte o bezirgan benim

Bir teveccüh etti ol an nisbet oldu aşikar
Varlığım dağları himmetiyle oldu tarumar

Silip gözümden ağyarı yarı gösterdi ayan
Sadrıma yerleşti o anda hakiki bir iman

Feyzyabım feyzyabım feyzyab
Böyle bir şeyh kimde var tahte’l kubab

Şeyhimin şeyhi Halil Nurullah-i Zağravi
Mustafa İsmet veliyyü’n nimetimiz Yanyavi

Terk-i evtan eyleyip ol aramış bu devleti
Abdullah-ı Mekki’ye Hicaz’da bulmuş vuslatı

Pir-i ma Mevlana Halid nur-i a’yan-ı Nakşiyan
Nevhayat buldu anınla cümle Nakşibendiyan

Aşk-ı Mevla ile bu zat devr-i diyar eylemiş
Şam ü Irak u Hicaz ü Hindistan’ı aramış

Abdullah-ı Dehlevi anı almış nezdine
Biiznillah derman olmuş anın işbu derdine

Seyyidimiz Habibullah Can-ı Canan Mazharı
Nur Muhammed ve Seyfeddin ehl-i aşkın Hak yolunda rehberi

Hace Seyfeddin’e vermiş Urvetü’l Vüska ey hümam
Ahmedü’l Faruki meşhur elf-i sanide imam

Hace Baki ve Hacegi, Derviş ve Zahid ey nigar
Hace Ahrar, Hace Yakub, Hace Attar cümle yar

Şah-ı Âlem Nakşibendi bizler anın bendesi
Mağrib ü maşrık arasın tutmuş anın sayesi

Mir Külal ve Semmas Baba ve Al i Ramiteni
Hace Mahmud, Hace Arif ve pir-i ma Gocduvani

Yusuf ve Ebu Ali ve Ebu’l Hasen ve Bayezid
Cafer ve Kasım ve Selman-ı Farisi yed bi yed

Hazreti Sıddik’a varır böylece nisbetimiz
Ahmed-i Muhtar’la olur Allah’a vuslatımız

Ahmed ü Mahmud ü Muhammed Mustafa
Zat-ı Hakk’a vasıl ancak vasıtasız Mustafa

Mustafa’ya silsilemiz böyle olur muttasıl
Mustafa’dan bize bu nur böyle gelir muttasıl

Mustafa’dır ruh-ı alem ve gavs-ı a’zam Mustafa
Kainat üzre halife ancak bizzat Mustafa

Mustafa’sız Allah’a kimse makbul olamaz
Mustafa’sız Allah’a kimse bir yol bulamaz

Mustafa’dır bab-ı vuslat Mustafa
Mustafa’sız vasl-ı yare kimse ermez Mustafa

Mustafa’yı kim bulursa Hakk’a vasıl o olur
İsrine kim tabi olur Mustafa’yı o bulur

Mustafa’dır ehl-i derdin mültecası Mustafa
Mustafa ile buldu ancak ehl-i derd derde deva

Gelsin ehl-i derd olanlar Mustafa’yı bulalım
Eşiğine koyalım baş ana kurban olalım

Taç edelim başımıza şer’-i pakini anın
Yolu budur ey oğul Mustafa’yı bulmanın

Mustafa’yı bulmayanlar küfr ü zulmette kalır
Mustafa’ya uymayanlar nar-ı firkatte kalır

Mustafa’dır evvelin ve ahirinin rehberi
Mustafa’yı kıldı Allah kainat peygamberi

Enbiya vü mürselinin hatemidir Mustafa
Enbiya vü mürselinin imamıdır Mustafa

Kurduğunda Hak Teala bezm-i elest meydanın
Aldı bütün kainatın anda ahd ü peymanın

Halaik etti anda Mustafa’ya biati
Enbiya vü mürselin de oldu anın ümmeti

Mustafa’nın ümmetidir ins ü cin hem melek
Mustafa’nın hürmetine yaratıldı nüh felek

Adem ü İdris ü Musa vü Nuh ü İbrahim ü İsa
Ümmetidir hep anın başka yoktur Mustafa

Mustafa’yla fetholundu vahdet ili ey hümam
Mustafa’dan verdi Allah işbu kesrete nizam

Sureta Adem ve Havva geldiler evvel beşer
Mukaddemdir hakikatte cümleden Hayrü’l Beşer

Mustafa’dan geldi bize işte hadis-i mübin
Kuntu nebiyyen ve Ademü beyne’l mai ve’t tin

Ümmü’l ecsad oldu Adem ümmü’l ervah Mustafa
Ruh cesedden hem mukaddem hem de eşref Mustafa

Olmasaydı ruh eğer olmaz idi bu hayat
Ruh ile bulubdur bu hayatı kainat

Adem Adem olmaz idi olmasaydı Mustafa
Adem’in ruh u hayatı da Muhammed Mustafa

Mustafa’yı kıldı Allah çün halaika imam
Mustafa’yı kimse bilmez bildirir Allah vesselam

Nice Allah bir ise öyle birdir Mustafa
On sekiz bin alem içre bir Muhammed Mustafa

Şanına levlak okunan Mustafa’dır Mustafa
Arz u sema vü dünya vü ukba sultanıdır Mustafa

Mustafa’da mebdei kainatın Mustafa
Mustafa’dan zahir oldu her ne var fevka’l ula tahte’s sera

Mustafa’dır kainatın zübdesi hem mayesi
Kıldı Allah mümkinatı Mustafa’nın bendesi

Mustafa’nın hürmetine yaratıldı kainat
Mustafa’ya inkıyadla emrolundu kainat

Bu hususta konuşurdu Mustafa’yla aşikar
İns ü cin taş ü ağaç kainatta her ne var

Mustafa’nın hürmetine tutuyor yerler kıvam
Mustafa’nın hürmetine duruyor gökler kıyam

Şems ü kamer Mustafa’nın hürmetine devr eder
Mustafa’nın nuruyla alemi tenvir eder

Cümle zerrat-ı cihan yerde gökte her ne var
Mustafa’nın feyz ü nuruyla erişir ancak karar

Ahmed ü Mahmud ü Muhammed Mustafa
Zat-ı Hakk’a vasıl ancak vasıtasız Mustafa

Mustafa’ya silsilemiz böyle olur muttasıl
Mustafa’dan bize bu nur böyle gelir muttasıl

Mustafa’dır ruh-ı alem ve gavs-ı a’zam Mustafa
Kainat üzre halife ancak bizzat Mustafa

Mustafa’sız Allah’a kimse makbul olamaz
Mustafa’sız Allah’a kimse bir yol bulamaz

Mustafa’dır bab-ı vuslat Mustafa
Mustafa’sız vasl-ı yare kimse ermez Mustafa

Mustafa’yı kim bulursa Hakk’a vasıl o olur
İsrine kim tabi olur Mustafa’yı o bulur

Mustafa’dır ehl-i derdin mültecası Mustafa
Mustafa ile buldu ancak ehl-i derd derde deva

Gelsin ehl-i derd olanlar Mustafa’yı bulalım
Eşiğine koyalım baş ana kurban olalım

Taç edelim başımıza şer’-i pakini anın
Yolu budur ey oğul Mustafa’yı bulmanın

Mustafa’yı bulmayanlar küfr ü zulmette kalır
Mustafa’ya uymayanlar nar-ı firkatte kalır

Mustafa’dır evvelin ve ahirinin rehberi
Mustafa’yı kıldı Allah kainat peygamberi

Enbiya vü mürselinin hatemidir Mustafa
Enbiya vü mürselinin imamıdır Mustafa

Kurduğunda Hak Teala bezm-i elest meydanın
Aldı bütün kainatın anda ahd ü peymanın

Halaik etti anda Mustafa’ya biati
Enbiya vü mürselin de oldu anın ümmeti

Mustafa’nın ümmetidir ins ü cin hem melek
Mustafa’nın hürmetine yaratıldı nüh felek

Adem ü İdris ü Musa vü Nuh ü İbrahim ü İsa
Ümmetidir hep anın başka yoktur Mustafa

Mustafa’yla fetholundu vahdet ili ey hümam
Mustafa’dan verdi Allah işbu kesrete nizam

Sureta Adem ve Havva geldiler evvel beşer
Mukaddemdir hakikatte cümleden Hayrü’l Beşer

Mustafa’dan geldi bize işte hadis-i mübin
Kuntu nebiyyen ve Ademü beyne’l mai ve’t tin

Ümmü’l ecsad oldu Adem ümmü’l ervah Mustafa
Ruh cesedden hem mukaddem hem de eşref Mustafa

Olmasaydı ruh eğer olmaz idi bu hayat
Ruh ile bulubdur bu hayatı kainat

Adem Adem olmaz idi olmasaydı Mustafa
Adem’in ruh u hayatı da Muhammed Mustafa

Mustafa’yı kıldı Allah çün halaika imam
Mustafa’yı kimse bilmez bildirir Allah vesselam

Nice Allah bir ise öyle birdir Mustafa
On sekiz bin alem içre bir Muhammed Mustafa

Şanına levlak okunan Mustafa’dır Mustafa
Arz u sema vü dünya vü ukba sultanıdır Mustafa

Mustafa’da mebdei kainatın Mustafa
Mustafa’dan zahir oldu her ne var fevka’l ula tahte’s sera

Mustafa’dır kainatın zübdesi hem mayesi
Kıldı Allah mümkinatı Mustafa’nın bendesi

Mustafa’nın hürmetine yaratıldı kainat
Mustafa’ya inkıyadla emrolundu kainat

Bu hususta konuşurdu Mustafa’yla aşikar
İns ü cin taş ü ağaç kainatta her ne var

Mustafa’nın hürmetine tutuyor yerler kıvam
Mustafa’nın hürmetine duruyor gökler kıyam

Şems ü kamer Mustafa’nın hürmetine devr eder
Mustafa’nın nuruyla alemi tenvir eder

Cümle zerrat-ı cihan yerde gökte her ne var
Mustafa’nın feyz ü nuruyla erişir ancak karar