Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Reddiyeler


Dinde Reformcu ve Modernist Hocalara Karşı Olalım!

durMuhterem kardeşim, şunu çok iyi bilmelisin ki, dinimizi içten yıkmak isteyenler, doğru dinî bilgilerin yanına kasıtlı olarak, az veya çok hatâlı yorumlar, şazz görüşler ilave ederek Müslüman halkın ve gençliğin kafasını karıştırmakta, zihinlerini bulandırmaktadır.

Reformcu, modernist, kimisi Kemalist, kimisi Fazlurrahmancı ilahiyatçı camiasından biri, diyelim 300 sayfalık bir kitap yazdı. Konusu din… Bunun 270 sayfasına Ehl-i Sünnetin de kabul ettiği doğru bilgileri koyuyor ama 30 sayfasını bozuk, yanlış, bid’at, şazz görüşler, teviller, yorumlar ile dolduruyor.

Dört mezhebin ittifakla kabul ve tasdik ettiği zaruriyat-ı diniyenin bazısı hakkında şüphe ve tereddüt tohumları ekiyor.

Hiç Mutezile kelimesini kullanmadan Mutezile mezhebinin Ehl-i Sünnete aykırı bozuk görüşlerini hakmış, doğruymuş gibi anlatıyor.

Reformcu ve modernist ilahiyatçılar, Peygamberimizi severmiş gibi görünüyorlar ama kimisi Sünnetin tamamını inkar ediyor, kimisi yüzde yüz inkar etmemekle birlikte hafife alıyor.

Allah, Peygamber, Kur’an, din diyen niceleri var ki, Efendimizin Sünnetini (Salat ve selam olsun ona) AB ve Feminizm normlarına ve ilkelerine göre ayıklamaya cür’et ediyor.

İşte böyle doğru ile yanlış yorumları birbirine karıştıran bozukların kitaplarına itibar edilmemeli, bunlardaki yanlışlar mutlaka çürütülmelidir.

Bozuk, reformcu, modernist, feminist, Kemalist, bid’atçi ilahiyatçıların çoğunluğu maalesef taqiyye ve kitman yapıyor.

Ehl-i Sünnet Müslümanlarının ne yapmaları gerekir:

1. Dinimizi icazetli Ehl-i Sünnet ulemasının güvenli, muteber, doğru kitaplarından öğrenmeliyiz.

2. Sünnî halk ve gençlik bid’atçilerin, reformcuların, mezhepsizlerin, telfik-i mezahipçilerin, Mason Afganîcilerin, Fazlurrahmancıların ve diğer bozukların kitaplarını okumamalıdır.

3. Sünnî Müslümanların alimleri, fakihleri, fâdılları, ziyalıları, sorumluları Ehl-i Sünneti savunma, ehl-i bid’ati çürütme konusunda genel, yoğun ve etkili bir kampanya açmalıdır. Bu hizmet yazılı, basılı, etkili olarak yapılmalıdır. (Şifahî ve uçucu dğil…)

4. Ehl-i Sünnet birleşerek bir İslamî Bilgi Bankası kurmalı ve ilmî araştırmalar yapıp Türkçe, Arapça, İngilizce bütün İslam dünyasına hizmet vermelidir.

5. Halkın ve gençliğin bir kısmı o kadar cahil kalmıştır ki, Ehl-i Sünneti yıkmak, onun yerine Fazlurrahmanın Tarihsellik bozuk mezhebini getirmek isteyen bazı taqiyyeci şahışları Sünnî sanmaktadır.

2000’li yıllarda Türkiye Sünnileri Şeyhülislam Mustafa Sabri, onun yardımcısı Düzceli Zahid el-Kevserî, Yusuf İsmail en-Nebhanî, Mekke Şafiî Reisüluleması Ahmed Zeyni Dahlan gibi büyük ulema ve fukahaya muhtaçtır. İstidatlı ve yüksek ahlaklı muhlis genç hocaların yeterli sayısı onlar gibi, onların yolunda yetiştirilmelidir.

Bir çürük incir, bir çuval incire zarar verirmiş. Bir din kitabında zaruriyat-ı diniyeye aykırı bir tek yanlış olsa bile o kitabın yazarı reddedilmelidir.

Büyük politikacılara danışmanlık ve akıl hocalığı yapan bozuk ilahiyatçılar eski İslam medreselerinin ve tasavvuf tarikatlarının açılmasın karşı çıkıyor.

Çünkü medreseler ve tarikatlar Ehl-i Sünnetin kaleleridir. Açılmaları ehl-i bid’atin ve ehl-i reformun işlerine gelmiyor.

Bugün ülkemizde Ehl-i Sünneti savunma ve ehl-i bid’at ve ehl-i reformu çürütme hizmetleri son derece yetersizdir.

Reformcular, modernistler, Afganîciler, Fazlurrahmancılar, Kemalistler, neo-Mutezile, neo-Haricîler, Rafizîler, Necdîler, fıkıh düşmanı mezhepsizler büyük tahribat yapmıştır.

Allahı iki çehreli bir Roma putuna benzeten zındığı bile birtakım İslamcılar baş tacı etmektedir. (Türkçeye çevrilen kitbında “Allah gerçek bir Janus’tur (=Hoda Janus-i hakikî est)” cümlesini yazmıştır.)

Ehl-i Sünneti savunmakla vazifeli birtakım kimseler bu vazifelerini hakkıyla yapmazlarsa çok büyük ve ağır vebal altında kalacaklardır.

Etiketler:, , , ,