Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Mahmudiyye Özel


Aşure Gününe Dair Peygamberimizden Nebevi Tavsiyeler!

Muharrem ayının onuncu günü olan; Aşure gününü bir önceki gün ile birlikte oruçlu geçirmek sünnettir. Buhari ve Müslim’in rivayetlerine göre Efendimiz (Sallallahû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Sa’id bin Cubeyr, İbn Abbas’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: Efendimiz (Sallallahû Aleyhi ve Sellem) Medine’ye geldiğinde Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü. Bundan sual edildiklerinde şöyle cevap verdiler:

– “Bugün, Allah’ın Musa’yı ve İsrailoğulları’nı Firavun’a galip ettiği gündür. Bu sebeple bizler tazim olsun diye bu günü oruçla geçiririz.” dediler. Bunun üzerine Efendimiz (Sallallahû Aleyhi ve Sellem): “Biz Musa’ya sizden daha layığız!” buyurdu ve bu günde oruç tutulmasını emretti. 1

Diğer bir rivayette ise yine Efendimiz (Sallallahû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Aşure günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan umarım. 2

Aşure gününün oruçla geçirilme uygulaması Ramazan-ı Şerif ayının farz kılınmasına kadar devam etmiştir. Bununla alakalı birçok delil mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Sünenu Ebi Davud da rivayet edilen şu hadis-i şeriftir:

Hazreti Aişe (Radiyallahu anha)’nın şöyle dediği rivayet edilmiştir:

– Aşure günü, cahiliye devrinde Kureyşlilerin oruç tuttuğu bir gündü. Rasulullah (Sallallahû Aleyhi ve Sellem) de bu günde oruç tutardı.  Rasulullah (Sallallahû Aleyhi ve Sellem) Medine’ye gelince kendisi o günde oruç tuttuğu gibi insanlara da o günde oruç tutmalarını emretti. Ramazan orucu farz olunca, farz olan oruç Ramazan orucu oldu Aşure orucu terk edildi. Dileyen Aşure orucunu tuttu, dileyen terk etti. 3

Efendimiz (Sallallahû Aleyhi ve Sellem) ashabına Muharrem orucunu 9. günle beraber tutulmasını tavsiye etmiştir. Bununla alakalı Müslim’in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır:

Rivayete göre Abdullah bin Abbas şöyle buyuruyor:  Rasulullah (Sallallahû Aleyhi ve Sellem) Aşure günü oruç tutup, ashabına da tutmasını emredince;

-“Ey Allah’ın Resulü, bugün Yahudilerin ve Hıristiyanların hürmet gösterdikleri bir gündür.” Dediler. Bunun üzerine  Rasulullah (Sallallahû Aleyhi ve Sellem);

-“Gelecek yıl inşallah Muharrem’in dokuzuncu gününde de oruç tutarız.” Buyurdu. Ertesi yıla ulaşmadan Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) vefat etti. 4

Eş-Şurunbulâlî (ö.1069) İmdatü’l-Fettah isimli eserinde; Aşure orucunu tek gün tutmanın tenzihen mekruh olduğunu
beyan etmiştir. 5 El-Kasâni (ö.587) Bedai’u’s-Sanâi adlı eserinde ise mesele ile alakalı şöyle buyurur: Ulemanın bazıları Aşure gününde tek gün olarak oruç tutmayı Yahudilere benzeme olacağından mekruh olduğunu söylemişlerdir. Ancak ulemanın çoğu bugünün faziletinden istifade etme adına bunun mekruh olmadığını söylemişlerdir. 6

[1] El-Buhari, babu siyami yevmi Âşurâ, Müslim babu savmi yevmi Aşurâ. (Lafız Müslim)
[2] Sünenu Ebî Dâvud babu fi savmi’d-dehri
[3] Sünenu Ebî Dâvud babu fi savmi yevmi Aşura
[4] Müslim, Bab: Eyyü yevmin yusamu yevmi Aşura
[5] Ebu’l-İhlâs Hasan b. Ammâr eş-Şurunbulâlî, İmdatü’l-Fettah s:621
[6] Alâuddin Ebû Bekr el-Kâsânî, Bedâyiu’s-Sanâyi fî Tertibi’ş-Şerâi’ c:2 s:567

Etiketler:, , , , , , ,