Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Makaleler


Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerinin Daveti ile Ulema Türkiye’de

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ’NE TAKDİM EDİLEN İSLAM’A ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ MERASİMİNDE KIRK KÜSÜR ÜLKEDEN İŞTİRAK EDEN ULEMA VE FUZALANIN İSİM VE ÜNVANLARI;

1) Hâşim Betîl / İngiltere Dârululûm Üniversitesi Şeyhu’l hadisi (Yüz yaşını geçmiş olan dünyadaki en yüksek hadis isnadının sahibi)

2) Doktor Râşid El- Hammad / Kuveyt Evkaf ve Adâlet Bakanı

3) Konuşma kasediyle katılan Yusuf Kardavi / Katar- Dünya İslam Alimleri Reisi

4) Muhammed Avvame / Medine-i Münevvere – Dünya Çapında Büyük Muhaddis

5) Doktor Faruk Hamâde / Fas – Ebu Zabi Kral Müsteşarı, Hadis Profesörü

6) Muhammed Salim el Kâsimi / Hindistan – Diyubend Vakfı Dâru’l Ulûm Reisi ve ödül sahibi Kâsim en-Nanutevi Hazretleri’nin torunu

7) Muhammed Sâlim el-Kâsimi/ Hindistan – Ulema Heyeti Başkanı

8 ) Halid Seyfullah Rahmani/ Hindistan – İslam Fıkhı Komitesi Genel Sekreteri ve İmam Muhammed Kâsim en- Nanutevi ödülü başkanı

9) Muhsin Osmani / Hindistan – Ulema Cemiyeti Reisi, Hindistan Haydarabad Yabancı Diller Üniversitesi Dekanı

10) Doktor Sa’id el Azami / Hindistan – Nedvetü’l Ulema Üniversitesi Müdürü

11) Muhammed Ali Sâbuni / Mekke-i Mükerreme – Tefsir Profesörü

12) Şerif Mevlaye Muhammed / Fas – Nakibu’l Eşraf

13) İbni İsa Girbavi / Fas – Yüksek Yargı Meclisi Kadısı

14) Dr. Ahmed el- Hımlişi / Fas – Daru’l Hadisi’l Haseniyye Yüksek Öğretim Kurumları Başkanı

15) Dr. Mustafa ibni Hamza / Fas – Locda İlmi Meclis Reisi

16) Dr. Muhammed Cemil Mübarek / Fas – Egadir İlim MEclis Reisi

17) Ali Ahmed En- Nedvi / Hindistan – Cidde Fıkıh Kaideleri mutehassısı

18) Prof Dr. Hasen el -Ehdel / Yemen – San’a Üniversitesi Şeriat Bölümü Usul-u Fıkıh ve Hadis Kısmı Reisi

19) Muhammed Ali Aclan / Yemen Şura Meclisi Azâsı

20) Muhammed Ali Mir’i / Yemen Millet Meclisi Üyesi

21) Hadis Abdulmu’di Hadır / Almanya – Avrupa İmamlar – Vaizler Birliği Genel Koordinatörü

22) Dr. Yahya Abdurrahim / Amerika İslam Cemiyetleri Azâsı

23) Prof. Dr. Münir et- Telili / Tunus – Zeytüne Üniversitesi Usûl- u Fıkıh Üstadı

24) Abbas Ali Cina / Güney Afrika Ulema Cemiyeti Reisi

25) Ahmed ibni Muhammed Ubeyd / Umman Saltanatında İslam Tebliğcisi

26) Mahmud El- Hût / Suriye – Halep Şer’i İlimler Üniversitesi Müdürü

27) Prof. Dr. İbrahim Selkini / Suriye – Halep Müftüsü

28) Hişam el- Burhani / Suriye – Usul- u Fıkıh Üstadı

29) Küreyyim er- Racih / Suriye – Dimeşk Kurrası Şeyhi

30) Dr. Ali İbni Mes’ud / İsviçre – Kur’ân-ı Kerim Cemiyeti Reisi

31) Dr. Abdulmecid en- Neccar / Fransa – Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi Genel Sekreteri

32) Ahmed Câballah / Cidden’den Abdullah ibni Beyye’nin konuşmasını takdim etmiştir / Fransa – Paris Sosyal Bilimler Üniversitesi Reisi

33) Doktor Ekrem en- Nedvi / İngiltere – Oksford’da İslami Araştırmacı

34) Ahmed Ali es- Sûvrati / İngiltere Şeyhu’l Hadisi

35) Mustafa Türki / Belçika Avrupa Fetva ve Araştırmalar Meclisi Azâsı

36) Ebu Tâhir Misbah / Bengladeş Medreseleri Müessisi

37) Mebruk İbni Yûnus / Tayland – Bangok Şehri Kadı Nâibi

38) Muhammed Ziyâüddin / Endonezya – Tâlim Meclisi Reisi

39) Doktor Faysal Mayulise / İtalya ve Avrupa’nın Orta Doğu Parlemento Sefiri

40) Doktor Abdulhalim en- Nu’mani / Pakistan İslami İlimler Üniversitesi Hadis Kısmı Sorumlusu

41) Rafi Osmânî / Pakistan Daru’l Ulûm Üniversitesi Reisi ve Pakistan Diyanet Reisi

42) Doktor Abdurrezzâk İskender / Pakistan İslam Üniversitesi Müdürü

43) Fazlu’r Rahman / Pakistan Millet Meclisi Üyesi

44) Mâlik eş- Şe’ar / Lübnan – Trablus Müftüsü

45) Üsame er- Rifa’i / Lübnan – Akkar Müftüsü

46) Abdullatif Diryan / Lübana – Şer’i Mahkemeler Başkanı

47) Ömer Mevlüd Abdulhamid / Libya Diyâyet İşleri Başkanı

48) Nûh ibni Kâdut / Malezya – Fetva Dairesi Müsteşarı

49) Muhammed Fuâd Kemâleddin / Malezya – Kral Müsteşarı

50) Prof. Enîs er- Râvî / Irak – Stokholm Kimya ve Atom Enerjisi Bilimleri Profesörü

51) Prof. Doktor Abdülmelik es- Sa’di / Irak Diyanet İşleri Başkanı

52) Prof. Dr. Hasan Abbas Hasan / Sudan – Ümmü Derman Üniversitesi Dekanı

53) Prof. Dr. Süleyman Osman Tûlâ / Sudan – Kur’ân- ı Kerim Üniversitesi Dekânı

54) Doç. Selahattin Avaz / Sudan – Hartum Yüksek Tebliğ Meclisi Reisi

55) Dr. Heysem Rahme / İsveç Avrupa İslam Birliği Başkanı

56) Şekib İbni Mahluf / İsveç – Avrupa İslami Kuruluşlar Birliği Başkanı

57) Muhammed Hasen Fârih / Somali – Ehl’i Süünet ve’l Cemaat Büyüklerine Ait Yüksek Meclis Başkanı

58) Dr. Abdunnâsır Ebu’l- Basel / Ürdün – Uluslararası İslami İlimler Üniversitesi Dekanı

59) Dr. İmad Ebu’r- Rub / Ukrayna – İslam Tebliğcisi (2,5 Milyon Müslüman Adına)

60) Dr. Fâzıl Abbâs / Ürdün – Uluslararası İslami İlimler Üniversitesi Tefsir Hocası

61) Dr. Naci el- Arabi / Bahreyn Üniversitesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

62) Dr. Abdulillah el- Arfec / Suudi Arabistan – Ahsâ Melik Faysal Üniversitesi Doçenti

63) Abdulhafiz Melik / Suudi Arabistan Uluslararası Hatmi Nübüvvet Hareketi Reisi

64) Prof. Dr. Abdulmün’im / Mısır – Bangladeş Şeriat Üniversitesi Dekanı ve Ezher Ulema Cemiyet Başkanı

65) Bişkim Alyo / Makedonya – İslami Yazar

66) Abdulcelil Abdurrahim / Ürdün Üniversitesi Tefsir ve Kurân İlimleri Üstadı

67) Kâsım Sa’d / Birleşik Arap Emirlikleri – Şârıka Üniversitesi Hadis Bilimleri Üstadı

68) Emir Ümtiç / Çek – Prag İslam Merkezi İmam Hatibi

69) Enîs Karkah / Fransa Paris – İnsani Araştırmalar Üniversitesi Üstadı

70) Dr. Ahmed Arfec / Suud – Ahsâ İmam Muhammed ibni Suud Üniversitesi Üstadı

71) Prof. Dr. Ahmed el- Ceylâni / Suud – Melik Abdulaziz Üniversitesi Üstadı

72) Dr. Abdulaziz el- Ka’ki / Medine-i Münevvere’de Bulunan Tarihi Eserler Uzmanı ve Müze Müdürü

73) Prof. Abdulkadir Osman Muhammed / Sudan – Ümmü Derman İslam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

74) Dr. Kasmallah Meryut / Sudan – Kur’an- Kerim Üniversitesi Hadis Üstadı

75) Dr. Hasan Ali Hüseyn / Sudan Kur’an-ı Kerim Üniversitesi Hadis Bölümü Başkanı

76) Prof. Dr. İbrahim Nureyn / Sudan Kur’an-ı Kerim Üniversitesi Dekan Yardımcısı

77) Dr. Salah İbni Ali Yusuf / Ümmü Derman İslam Usul-ü Hadis Üstadı

78) ŞEyh Adem Muallim Ebu Bekr Osman / Somali – Ehl’i Sünnet ve’l Cemaat Müessesi “Sünnet’in Destekçileri” Bölümü Müdürü

79) Muhammed Ubeyd el- Kubeysî / Irak – Bağdat Üniversitesi Şeriat Fakültesi Fıkıh Üstadı

80) Dr. Ahmed Hasan Tâhâ / Irak – Bağdat İmâm-ı Âzam Ebu Hanîfe en- Nu’mân Fakültesi Fıkıh Üstadı

81) Abdurrahman Şattû / Mescid-i Nebevî’de Mâliki Mezhebi Müderrisi

82) Muhammed el- Bâyik / Fas – Merâkeş İlmi Meclis Âzası

83) Muhammed el- Bahyâvî / Fas – Rabat Üniversitesi İbni Atıyye Kürsüsü Üstadı

84) Dr. Muhammed Cemil Mübarek / Fas – Ekâdir Yerel İlmi Meclis Üyesi

85) Abdürabbinnebiy Muhterem / Fas – Beni Melal Mıntıkası Temyiz Mahkemesi Başkanı

86) Fazlurrahman Hilal / Hindistan – Pencap Eyaleti Dârussselam Üniversitesi Dekanı

87) Muhammed Halid / Hindistan – Nepal Alimler Cemiyeti Genel Sekreteri

88) Nîmetullah el- Âzâmî / Hindistan Diyubend Daru’l Ulum Hadis İhtisasları Bölüm Başkan Vekili

89) Muhammed Ubeydullah el- Esa’di / Hisdistan Arap Üniversitesi Hadis Üstadı

90) Fâruk Mevla Muhammed / İngiltere – Londra Dâru’l Kitap Müessesesi Başkanı

91) Selman en-Nedvi / Hindistan – Daru’l Ulum Alimler Cemiyeti Şeriat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hindistan İslami Gençlik Kuruluşu Başkanı

92) Prof. Dr. Muhammed Mes’ud Alem / Hindistan – Alekra Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Üstadı

93) Muhammed Ali el- Mensur / Yemen Kadı Okulu Müderrisi

94) Ali Bükeyr / Yemen – İstişare Meclis Üyesi

95) Hasen Makbul el- Ehdel / Yemen Evkaf Bakanlığı Hac Dairesi Başkanı

96) Muhammed Sâd el- Hutâmî / Yemen Talim Terbiye Bürosu Müsteşarı

97) Abdulaziz el- Hudari / Almanya – Berlin İslami Kültür Merkezi Müdürü

98) Cenden Nüveyl Cenden / Endonezya – Fahriyye Enstitüsü Müdürü

99) Dr. Abdülhalim en- Nu’mani / Pakistan – Karaçi İslami İlimler Üniversitesi Hadis İhtisas Bölümü Başkanı

100) Dr. Muhammed Abduşşehid / Pakistan – Karaçi İslami İlimler Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi Dekanı

101) Muhammed Hanif Calendehri / Pakistan – İslami Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri ve el- Hayr Üniversitesi Dekanı

102) Muhammed İshakhân / Pakistan – Keşmir İslam Meclis Âzası

103) Müfti Muhammed Ruveys / Pakistan – İslam Alimleri Cemiyeti Başkan Vekili ve Keşmir Hükümeti Diyanet Reisi

104) Muhammed Enver Bedahşani / Pakistan – Karaçi Şura Meclis Azâsı ve Hadis Üstadı

105) Hâfız Hüseyn Ahmed / Pakistan – Belucistan Parlemento Eski Üyesi

106) Abdulmâlik / Pakistan – Karaçi Daru’l Ulum Şeyh’ul Kurra

107) Rızâulhak / İngiltere – Nottingham Hüda Üniversitesi Dekanı

108) Süleyman Ahmed Kâdi / İngiltere – Medine Akademisi Müdürü

109) Şibbir Betil / İngiltere – Daru’l Ulum Üniversitesi Fetva Dairesi Başkanı

110) Venis el- Mebruk / İngiltere – Sosyal Bilimler Enstitüsü Üstadı

111) Selim Dehurat / İngiltere – Leicester İslam Akademisi Kurucusu ve Hadis Üstadı

112) Sâlim eş- Şeyni / İngiltere – Avrupa Fetva ve Araştırma Meclis Üyesi

113) Faysal Muhhammed Livan / Tayland – İslami Liseler Birliği Başkan Vekili

114) Tâcuddin Abdullatif / Tayland – Eyalet Kadısı

115) Harun İsmail / Güney Afrika – Durban Ulema Cemiyeti Başkanı

116) Fazlurrahman / Güney Afrika – Daru’l Ulum Şeyhu’l Hadisi

117) Şibbir Ahmed / Güney Afrika – Daru’l Ulum Zekeriyya Üniversitesi Dekanı

118) Rızaulhak / Güney Afrika – Daru’l Ulum Zekeriyya Üniversitesi Baş Müftüsü

119) Yûsuf Kiran / Güney Afrika – Cape Town Alimler Meclis Müftüsü

120) Abdullah ibni Salim el- Hansuri / Umman Saltanatı- Talim- Terbiye Merkezi Şer’i İlimler Üstadı

121) Nûreddin Karaali / Sûriye – İslam Tebliğcisi

122) Muhammed Cemaleddin es- Seyravân / Suriye – İslam Tebliğcisi

123) Dr. Faiz Muhammed Avaz / Sureiye- Dımeşk Şer’i Enstitülerde Usu’l-ü Fıkıh Hocası

124) Yûsuf Hindavi / Suriye – İslam Fıkhı Mütehassısı

125) Alaüddin el- Kasır / Helap Şer’i Enstitü Müdürü

126) Dr. Ebu’l Feth Beyânuni / Suriye Vaizi

127) Adnan es- Sekka / Suriye – Hıms Alimler Cemiyeti Azâsı

128) Bilal Safiyyüddin / Suriye – Halep Üniversitesi Şeriat Fakültesi Dekanı

129) Sâriye er- Rifâ-i / Suriye – İslam Tebliğcisi

130) Dr. Ahmed Miksar / Fransa – İslam Tebliğcisi

131) Şeyh Ahmed el- Leden / Lübnan – Şer’i Kadısı

132) Şeyh Abdurrahman ŞArkiyye / Lübnan – el- Bika Şer’i Mahkeme Başkanı

133) Prof. Dr. İmran Ali Ahmed / Libya Üniversitesi Mukayeseli Fıkıh Üstadı

134) Abdulmevla el- Mısrati / Libya Üniversitesi Mukayeseli Fıkıh Üstadı

135) Fatih ibni Zeklam / Libya Üniversitesi Usul-ü Fıkıh Üstadı

136) Muhammed Şekur Sabudin / Malezya Eyalet Mahkeme Kadısı

137) Dr. Ekmel ibni Abdurrahman / Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Üstadlarından

138) Dr. Yüsri ibni Muhammed / Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Üstadlarından

139) Nur Ezmir İlyas / Malezya – Negeri Sembilan Eyalet Müftü Vekili

140) Prof. Dr. Hasen Yunus Ubeyduh / Mısır – Davet Fakültesi Kültür Bölümü Başkanı

140) Prof. Dr. Muhammed el- Ahmedi Melici / Mısır Eski Evkaf Bakanı

İsmi Zikredilen bu zevata ilaveten bahsi geçen ülkelerden ve – İran , Nijer, Moritanya, Birleşik Arap Emirlikleri,

Cezayir, Danimarka, Macaristan ve Şili – gibi muhtelif ülkelerden de katılımcılar olmuştur.

TÜRKİYE’DEN KATILAN ULEMA VE FUZALA’NIN İSİM VE ÜNVANLARI

1) Fakih Muhammed Emin Er Hoca Efendi / Ankara

2) Urfa Müftüsü Dört Mezheb Fakihi Halil Gönenç Hoca Efendi / İstanbul

3) Büyük Muhaddis Nureddin Boyacılar Hoca Efendi / Konya

4) Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca Efendi / Konya Vaizi (Kendi adına asaleten ve Muhterem Babası Büyük Alim ve Vaiz Tâhir Büyükkörükçü Hoca Efendi’ye niyabeten)

5) Seyyid Müderris Zekeriyya Aslan Hoca Efendi/ Van

6) Müderris Mehmed Arif Karakaya Hoca Efendi / Van

7) Müderris Mahmud Düzli Hoca Efendi / Van

8 ) Müderris Şeyh Nusreddin Aslan Hoca Efendi / Van

9) Şeyh Müderris Celaleddin Aydın Hoca Efendi / Van

10) Şeyh Müderris Hüseyin Elçi Hoca Efendi / Diyarbakır

11) Müderris Mehmet Ali Elçi Hoca Efendi / diyarbakır

12) Nusreddin Kıno Hoca Efendi / Mardin

13) Müderris Şeyh Şerif Seyyid Hoca Efendi / Mardin

14) Tillo Şeyhlerinden Seyda Molla Bedreddin’in oğlu Müderris Nureddin Sancar Hoca Efendi / Siirt (Babasına niyabeten)

15) Müderris Şeyh Sibğatullah Sevgili Hoca Efendi / Siirt – Zokayt

16) Müderris Şeyh Muhammed Salih Ekinci Hoca Efendi / Siir – Konya

17) Şeyh Müderris Mehmet Eşref Ağgül Hoca Efendi / Erzurum

18) Şeyh Müderris Abdullah Taylan Hoca Efendi / Kahramanmaraş

19) Müderris Şeyh Fethullah Ayte Hoca Efendi / Bitlis (Ohin Şeyhi Şeyh Âsım’a niyaben)

20) Müderris Seyfullah Ayte Hoca Efendi / Bitlis

21) Prof. Müderris Mehmet Halil Çiçek Hoca Efendi / Bitlis

22) Mehmet Şirin Güvercin Hoca Efendi / Elazığ

23) Erzurum Sabık Müftüsü Halis Efendi

24) Abdulkerim Çevik Hoca Efendi / Bitlis – Nurşin

25) Müderris Şeyh Gıyaseddin As Hoca Efendi / Muş

26) Adıyaman Cemaati adına Molla Süleyman el- Bitlisi Hoca Efendi / Adıyaman

27) İskender Paşa Cemaati ulemasından Mikdat Kutlu Hoca Efendi / İstanbul

28) İskender Paşa Cemaati ulemasından Doç. Dr. Hür Mahmut Yücer Hoca Efendi / İstanbul

29) İskender Paşa Cemaati ulemasından Yahya Özkul Hoca Efendi / İstanbul

30) İslami Yazar Abdullah Büyük Hoca Efendi / Konya

31) Ahmed Akın Çığman Hoca Efendi / İstanbul

32) Şeyh Nurullah Hoca Efendi / Denizli

rifai