Özel Haber »

“Sünnilik Ve Şiilik Diye Bir Dinimiz Yoktur” Sözüne Dair İlmi Tahlil

Son günlerden çokça tartışılan “Bizim Sünnîlik diye bir dinimiz yoktur, Şia diye bir dinimiz yoktur, tek dinimiz İslâm’dır” sözünün ilmi ve tarihi açıdan tahlili.

Devamını Oku... »
Makaleler

İslam, İbadet Rehberi, Fıkıh, Akaid, Tefsir, Güncel Yorumlar

Reddiyeler

Batıl Fırkalar, Batıl İnançlar, Bidatlar, Güncel Reddiyeler, Dinler Arası Diyalog

Kültür – Tarih

İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Padişahlar, Tarihi Arşiv belgeleri, Vesikalar, Mecmua nüshaları

Unutulmuş Sünnetler

Sünnetin Önemi, Günlük Sünnetler, Hilye-i Şerif, Siyer-i Nebi, Riyazü’s Salihin

Boykot Kelimeler

Uydurma, Yersiz, Manasız, Boykot Kelimeler

Anasayfa » Unutulmuş Sünnetler


Sakal Kesmek Haramdır

trasq

Günümüzde en çok terkedilen ve hafife alınan bir vacib de, sakal bırakmaktır. Medresetül Mahmudiyye sizler içini sakalın kesilmesinin haram olduğuna, bırakılmasının vacib olduğuna ve bir tutam bırakılmasının da sünnet olduğuna dair delilleri araştırdı;

1) Allah’ın yarattığını değiştirme: Allahu Teâlâ şöyle buyurdu:

Allah’ın yaratışında değişme yoktur. (Rum, 30/30)

Yani Allah’ın yaratışında ve sizi yarattığı şekilde değişiklik yoktur. Allahu Teâlâ İblisin şöyle dediğini naklediyor:

… Şüphesiz onlara emredeceğim de Allahın yarattığını değiştirecekler. (Nisa, 4/99).

Bu nas açıkça, şerî bir izin olmaksızın, Allahın yarattığını değiştirmenin, şeytanın emrine itaat olduğunu göstermektedir. Sakal tıraşının Şeytanın sevdiği ve emrettiği bir yaratılışı bozma eylemi olduğunda hiç kuşku yoktur.

Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

Kendilerini güzelleştirmek için dövme yapan ve yaptıran, yüzden kıl alan (kaşlarını incelttiren), dişlerinin seyrekleştirmek için dişlerinin arasını yontturan kadınlara Allah lanet etmiştir. Allahın yaratmış olduğu şekli bozanlara da lanet etmiştir. [1]

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bütün bu davranışları Allah’ın yaratmış olduğu şekli bozmak olarak kabul etmiştir. Sakal tıraşının da güzellik için işlenilen bir yaratılışı bozma eylemi olduğunda şüphe yoktur. Ve bu davranış da, yaratılışı bozmaya yönelik diğer davranışlar ile, laneti gerektiren illette müşterektir. Sakal tıraşı Allah’ın yarattığına itiraz demektir. Zira Allahu Teâlâ insanı en mükemmel surette yaratmıştır. Allah azze ve celle şöyle buyurdu:

Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. (Tegabun, 64/3)

Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. (İsra, 17/70)

Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tin, 95/4)

Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allahın sanatıdır. (Neml, 27/88)

Şüphesiz sakalın kesilip atılması bu büyük nimeti inkar anlamına gelir.

2) Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in emrine muhalefet: Yukarıda örnek verdiğimiz hadislerde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) açıkça sakalın uzatılmasını emretmiş ve kesilmesini yasaklamıştır. Emir ise, emredilen şeyin yapılmasını gerektirir. Emre uyan sevap, uymayan ceza görür. Usulü fıkıhta emir, karine ile lafzın zahiri anlamının kast edilmediğinin anlaşılması hali hariç, vücub ifade eder. Burada ise tüm karineler vücubu tekid etmektedir. Bütün bunlardan sakal tıraşının Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in açık ve kesin emrine aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

Allahu Teâlâ şöyle buyurdu:

Her kim Allah ve Rasûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. (Ahzab, 33/36).

Artık kim Allaha ve Rasulüne karşı gelirse, bilsin ki ona, (kendi gibilerle birlikte) içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır. (Cinn, 72/23).

3) Kafirlere benzemek: Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) birçok sahih hadisinde “Mecusilere muhalefet edin… Müşriklere muhalefet edin… ve Ehli kitaba muhalefet edin…” buyurmuştur. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sakal tıraşının müşriklerin adeti olduğunu ve müslümanların onlara muhalefet etmelerini ve benzememeleri gerektiğini bildirmiştir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu;

Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o, onlardandır. [2]

Sakal tıraşı bugün çoğu kafir miletlerin şiarı olmuştur. Bu çirkin adet bize onlardan geçmiştir. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

Başkasının sünneti ile amel eden bizden değildir. [3]

4) Kadınlara benzemek: Açık bir gerçektir ki Allah’ın erkekleri kadınlardan ayırdığı en önemli şeylerden biri sakaldır. Bunun tıraş edilmesi de erkeklerle kadınlar arasında ileri derecede benzerlik meydana getirir. Erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlar ise, Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in diliyle lanetlenmişlerdir.

Erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlar lanetlenmişlerdir. [4]

Eğer sakal tıraşı kadınlara benzemek değilse, kadınlara benzemek ya ne ile olur? Sakalın erkekler için birçok faydaları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Süstür, vakardır, heybettir ve kadın ile erkek arasındaki farktır.

5) Fıtrata aykırılık: Allahu Teâlâ şöyle buyurdu

(Rasûlum!) Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler. (Rum, 30/30)

Fıtrat: Yani sünnet. Yani Allah’ın insanları yarattığı saf, temiz hal. İnsanlar buna eğilim duyarlar, buna aykırı şeylerden kaçınma eğilimi üzerine yaratılmışlardır. İnsan fıtrattan gelen bu hasletleri terk ettiği takdirde, insanlığından bir şey kalmaz. Sakal Peygamberlerin seçtikleri ve şeriatlerin üzerinde müttefik oldukları eski bir sünnet ve fıtrattan gelen bir haslettir. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Hulefai Raşidin, Sahabe ve Tabiinin tamamı uzun sakallı idiler.

Sakal tıraşı; israf, vakit kaybı ve günahı açığa vurmaktır: Sakal tıraşı için jilet, tıraş sabunu ve saire şeylere masraf yapılmaktadır ki bu da Allahın bize emanet olarak verdiği malı uygun olmayan işlerde harcamaktır. Yarın Allah, kıyamet gününde bunun hesabını soracaktır. Bu iş için harcanan paranın fazla bir şey olmadığı söylenemez. Zira Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. (Zilzâl, 99/9)

Aynı şekilde müslümanın vakti de çok kıymetlidir. Böylesi haram işler ile zayi edilmemesi gerekir. Sakal tıraşı açıkça günah işlemek ve bunu herkese göstermektir. Günahını izhar edenlerin günahları affolunmayacaktır. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

Bütün ümmetim affolunur, ancak günahlarını açıktan işleyenler hariç.

KAYNAKLAR

[1] Buhari ve Müslim.

[2] Sahih, Ebu Davud.

[3] Sahibul Camii: 5439.

[4] Buharî.

Etiketler:, , , , ,